รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051410027นางสาวขนิษฐา จันทรา
2546051400093นายธนพัฒน์ วิเศษศรี
3546051400358นายชนาวิทย์ แซ่ตั้ง
4546051400382นายธนพล แก้วหิน
5546051410712นางสาวธัญกมล คล่องงาน
6535051400575นายวีรยุทธ์ วงษ์รักษา
7525051500102นายวงศกร จันทร
8535051400260นางสาวจันทร์เพ็ญ ขุนอักษร
9535051400849นายศุภชาติ บุญยัง
10535051500861นางสาวภัทสวิน ทองเมืองหลวง
11535051500838นางสาวอริศรา สมนอก
12535051500390นางสาวกนกวรรณ์ บุบผา
13535051500499นางสาวธนาภรณ์ ซองเหล็กนอก
14535051500697นายเอกชัย สุริยะรังสี
15535051400732นายรัชกร เขียวดี
16535051500929นางสาววลัยลักษณ์ แก้วรุ่งโรจน์
17535051401078นางสาวอลิษา บัวเทศ
18535051500903นางสาววรดา เรืองปรัชญากุล
19535051500432นางสาวจุฑารัตน์ สืบเนียม
20535051501034นายเดชทะวงศ์ กันทะวงศ์
21535051500440นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเรือง
22535051500481นางสาวธนวรรณ กุชโร
23535051500358นางสาวพรรณิการ์ เพ็งอ่อน
24535051401177นางสาวจินต์นิภา แซ่อื้อ
25535051400815นางสาวศรัณยา เชื้อสุวรรณ
26535051400153นายวรเชษฐ์ หล่อศิริรัตนากุล
27535051501059นายณัฐพล สกลไชย
28535051501067นายโชคอนันต์ ยิ่งยง
29535051501075นายดิศรณ์ อดุลพัชราภรณ์
30546051417063นายธีรศักดิ์ ชัยเฉลิมมงคล
31535051500259นางสาวจิราวรรณ ศรีสลับ
32535051401136นายพีระวัฒน์ อินเหล็ง
33535051501083นายเทิดศักดิ์ อานมณี
34535051400252นายจักรกฤช คำประเสริฐ
35535051400195นายกมล เกษมจินดามัย
36535051401185นายธีรภัทร ดาวจรัสแสงชัย
37556051400159นางสาวปนัดดา จันทร์เนียม
38556051400100นางสาวธนาดา เสาสำเนียง
39556051400142นางสาวนุจรินทร์ เอี่ยมยอด
40556051410117นางสาววริศรา ดีเสมอ
41556051410919นางสาวพรรณี ใบใหญ่