รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051400234นางสาวศิริลักษณ์ อาจสมรรถไชย
2546051400267นายสุรชัย พิมพ์ทอง
3546051417139นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ
4535051500689นางสาวอัจฉรา ฉ่ำชื่น
5535051500895นางสาวลลิตา อุดมศรี