รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051400756นายโสภณ ฐิตะสมบูรณ์
2545051500027นายกฤษดา แซ่โค้ว
3545051400780นางสาวอรณี มีสุวรรณ
4545051400376นางสาวกรรณิกา ทองปราณีต
5545051400889นางสาวศุภกานต์ ศุปธรรม
6556051400282นางสาวตรีรัตน์ พิทักษ์กาญจนกุล
7556051400761นายศิลปากร ชำนาญในเมือง
8556051410075นางสาวพัชรี ใจคาร
9556051410778นางสาวสุนิสา จ้อยทองมูล
10545051400350นางสาวมณีรัตน์ ไพรบึง
11545051400327นายปณิธาน โพธิ์เตี้ย
12545051400590นางสาวณิชารีย์ คุณะจันทร์
13545051400749นายสุรวุฒิ เกียรติวิศาลกิจ
14545051400228นายฐิติพงศ์ สุพรรณพงศ์
15545051400582นางสาวณิชากร คุณะจันทร์
16545051400186นางสาวขวัญฤดี ศรีแสง
17556051400092นางสาวทิชาพร เกตุจันทร์
18556051410216นางสาวสุภาภรณ์ สุขแสง
19556051410893นางสาวธนวรรณ มาสึโมโต
20535051400807นางสาวศยามล ทองมี
21545051500050นายจิรวัฒน์ วิลาบัณฑิตย์
22556051411354นางสาวอนงค์รัตน์ สมยา
23566051400091นางสาวปณิชาณัท แซ่ลิ้ม
24566051410694นางสาวมยุรี บุญโนนแต้
25566051400877นายเอกชัย จันกลัด