รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051400359นางสาวเจนจิรา พิมโคตร
2555051401118นางสาวกมลพรรณ พงษ์มาลี