รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565051401281นายธีรภัทร์ วัฒนกิจวานิช
2565051400143นางสาวชนิสรา ปิตะกนกพันธ์
3555051401217นายอภิสิทธิ์ โหวดมงคล
4576051410362นางสาวสิรินภา บุญจันทร์
5576051400553นายศักรินทร์ กันศิริ
6576051400587นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู
7576051400629นางสาวอธิตญา ช่วยสงค์
8576051400645นายภูชนก ปานประเสริฐ
9565051400390นางสาวกนิษฐา นิลประเสริฐ
10565051400069นางสาวกิตติยา มลิวัลย์
11565051401349นางสาวปพิชญา พิพัฒน์สูงเนิน
12576051400025นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงวิจิตร
13576051400066นางสาวธารารัตน์ เนื้อแตงเย็น
14576051400272นางสาวกนกกร จันทร์คำ
15565051400101นายจีรวัฒน์ จันดา
16565051400291นายนิติพงศ์ ธนะกมลประดิษฐ์
17565051400358นางสาวจิระประภา สุขสมบูรณ์
18565051401299นางสาวอธิศนันท์ สิริบวรกานต์
19565051401307นางสาวณฤดี ธนันชัยโชติ
20565051400275นางสาวนลินนุช ลิขิตวาณิชย์กุล
21565051401182นางสาวนนทิพร วงศ์หาเทพ
22565051400127นางสาวชนัญชิดา สวยพริ้ง
23565051401398นางสาวยานี ลิ้มเลิศ
24565051400168นางสาวชุติกาญจน์ นามวิจิตร
25576051410578นางสาวสาวินี บางท่าไม้
26555051500760นายศุภชัย วงค์แหลมสิงห์
27555051401225นายปรัชญ์ เทวอักษร
28556051400290นางสาวธนพร ทองผา
29555051401241นายอารัม บุญลือ
30566051410686นางสาวเพ็ญนภา ลีมา
31565051410068นางสาวนัฐกาญจน์ แก้วสุขโข
32565051410233นางสาวสายวรุณ พูลสวัสดิ์
33565051410258นางสาวสุกัญญา แก้วลอย
34565051410423นางสาวศลิษา มากนคร
35576051400033นางสาวโชษิตา ทองดุก
36576051400520นายวรพจน บุญยะพันธ์
37576051400579นางสาวศิโรรัตน์ เหมือนรอดดี
38565051400515นางสาวปริญญา ชนะประสิทธิ์
39565051400705นางสาวสินีนาฎ ภู่แพร
40565051400747นางสาวสุนัดดา พุทธรังษี
41565051400770นางสาวศิรภัศณ์ วรสินธุ์
42565051400861นางสาวสรัลชนา โตสมบุญ
43565051400929นางสาวพิมพ์กมล มาสะและ
44565051401018นางสาวศุภสุตา ดวงภักดีรัมย์
45565051401240นางสาวปัทมา เพชรยวน
46565051401265นางสาวกรวิภา แก้วพวง
47565051401422นางสาวพิรญาณ์ สอนเขียว
48565051401430นางสาวพัชรี ประสารสัตย์
49565051500140นางสาวถนอมขวัญ ชุ่มถิ่น
50565051500223นายพุฒิพงศ์ สิริฉันทพงศ์
51565051500413นางสาวณัชชา ระนาดเสนาะ
52565051500470นางสาวดารารัตน์ พรรดิ์จักร
53565051500561นายวรุฒ ปิ่นสุภา
54565051500587นางสาววิฑดี ระนาดเสนาะ
55565051500611นางสาวศิลาพร ชาติดร
56565051500710นางสาวสุภาพร วิเศษโวหาร
57565051500843นางสาวมานิดา จันทราภากร
58565051500850นายอัครพัทธ์ อัครตรงดี
59565051500934นางสาวศิริพร ทรงจิตร
60565051501106นายพรชัย น้อยนัก
61565051501155นายสราวุฒิ แซ่ซิ้ม
62565051500496นายธนวิชญ์ ณสุพรรณ์
63565051410217นางสาวศิวพร สายแสง
64565051501171นางสาวชิดชนก วาลุกาสุวรรณ