รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051400065นายชวัลวิทย์ ทาแหยม
2575051500503นายณัฐภูมิ วัฒนเบญจากุล
3575051401215นางสาววรนาถ ทองโฉม
4586051410114นางสาวรัตนาพร นาระธรรม
5575051501030นายอัฐพล ชัดเชื้อ
6575051500487นางสาวกฤติกา คล้ายวิจิตร
7575051401140นายชัยชนะ พานิชพงษ์
8575051500982นายสุระเดช จิตต์อุดมธรรม
9575051401223นายชนะพล มงคลานันท์กุล
10575051501063นายธนพงษ์ ชัยณรงค์
11575051401041นายศุภกร ภู่พงศ์สกุล
12575051500750นางสาวกันยารัตน์ จัตวานิช
13575051410588นางสาวกาญจนา สิงหาพันธ์
14575051500347นางสาวสกุณา อาษาจิตร์
15575051411016นายภัทร หาญเจริญกานต์
16575051500743นางสาววิริญา เจริญลอย
17575051500404นายกฤษดา ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง
18575051500933นายณพงศ์ นนทรักษ์
19575051500917นางสาวนิรัตน์ดา สีม่วง
20575051500735นางสาวกนกอร ศรีกรุษ
21575051500578นางสาววรัญญ์ภร รัดคุ่ย
22575051500594นางสาวศศิวิมล บัวจีบ
23575051500537นายสุรสิทธิ์ สังด่านจาก
24575051500115นางสาวชลธิชา เวชกร
25575051501048นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม
26575051500800นายศิวดล เที่ยงจิตต์
27575051500495นายชานนท์ วรรณะ
28575051400308นายรุจิภาส เมฆเกรียงไกร
29586051400602นายเอกมงคล มณที
30575051501071นางสาวธิดา แก้วสีขาว
31586051400115นางสาวปาณิสรา ศรีดี
32586051400578นายสหรัฐ มณีคง
33586051410445นายอัศวชัย แซ่ตั้ง
34586051400032นายกองทัพ ดาศรี
35575051501162นางสาววริษรา สอนหว่าง
36575051501113นางสาวเนติลัข มีคล้าย
37586051400123นางสาวกันต์ทิมา ไกรศร
38575051400936นายนวภัทร อมรภัทราภรณ์
39575051500305นางสาวมาเรียม ไกรรมณ์
40575051400951นางสาววสุรีย์ ศรีประเสริฐ
41575051400423นางสาวปวรรัตน์ วรวุฒิธีรกุล
42575051500859นางสาวศิริลักษณ์ คุ่ยจันทร์
43575051400795นางสาวสิริกานดา นาอุดม
44575051400316นางสาวเพ็ญนภา ชินเสนา
45575051500784นางสาวนันทกาญจน์ พงษ์พิทักษ์
46575051501014นายอริยะ เอี่ยมสุวรรณ
47575051500446นางสาวรุ่งอรุณ เกิดประสพ
48575051500842นางสาวมุธิตา อ่อนคำ
49575051500206นางสาวพรฐิตา จันทร์ตะคุ
50575051500214นางสาวพรนิดา พิมเพ็ง
51575051400670นางสาวศุภนาถ ผู้แสนสะอาด
52575051400191นางสาวบุญญารัตน์ ห้อยเหม
53565051400481นางสาวชัชชฎา สืบดา
54565051500926นางสาวศศิวิมล เจริญชีพ
55565051400051นางสาวกิตติมา อัครวุฒิชัย
56586051400669นางสาวสุภชา นาคเจริญ
57586051400545นางสาวภัทราพร สายวงศ์
58575051401256นางสาวขวัญชนก รักษาวงษ์
59586051400768นางสาวศศิวิมล เหมือนละม้าย
60586051400776นางสาวอรวรรณ จั่นทอง
61576051400777นางสาวจุฑามาศ คงสุวรรณ
62576051400785นางสาวอัจฉรา ปัดภัย
63586051400834นางสาวพิมม์เพทาย ใจเย็น
64575051400365นายวัฒนะ จันทร์ขำ