รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505030263นายพชรพล ณ พัทลุง