รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516050200265นางสาวสิริกานต์ ฟุ้งจันทึก
2516050200331นางสาวปภาวรินท์ ซำเซ็น
3516050200166นางสาวอุมาพร ชนะกุล
4516050200174นางสาวมัทนา วรรณโรจี
5516050200141นางสาวสุวิมล นรินทร์
6516050200034นายณัฐวุฒิ ยูมิน
7516050200067นายรัตธยา อักโข