รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516050200323นายวัชร นิทัศน์กุศล
250605020275นางสาวสุนีรัตน์ ชาติประทุม