รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505020021นายกฤษดา พิมพ์วงศ์
249505020054นายชวลิต พันธุ์ไพศาล
349505020153นายประวิทย์ เนียมนิยม
449505020286นางสาววิลาสินี ชูสงฆ์
549505024031นางสาวกังสดาล เจนวิริยะโภคา
649505024247นายณัฐพงษ์ สุทธิรัมย์
749505024197นางสาวชื่นนภา ชูชื่น
849505024619นางสาวมลวิภา ตะกรุดทอง
949505024841นางสาวสุดา เทพอำ
1049505024957นายอภิวัฒน์ คงธรรม
1149505025004นางสาวอังคณา แซ่โซว
1249505025053นายณัฐวุฒิ เบ็ญจะขันธ์
1349505024577นายภัณฑ์ประสิทธิ์ โชติวิเชียร
1449505020096นางสาวทิพวรรณ กันตา
1549505020104นางสาวทิวา โคกสีอำนวย
1649505020302นางสาวศิริกานดา อาเก็ม
1749505020336นางสาวสิชล ศรีประเสริฐ
1849505020245นางสาวรุ่งนภา ขนันไพร
1949505020369นางสาวอัจฉรา อ่อนลา
2049505026010นางสาวกรองกาญน์ โรณชาติ
2149505026044นางสาวชมพูนุท นิรัติศัยวรกุล
2249505026093นางสาวประภาวินี พงษ์ชนะ
23549505020038นายโอห์ม เอี่ยมโสภา
2449505024742นางสาวศิรินทรา รอรักษา
2549505024932นางสาวเสาวลักษณ์ พันทาโฮม
2649505024817นายสิทธิกร เชื่อมชิต
2749505024890นางสาวสุภลัคน์ โกเมนเอก
2849505024734นางสาวศันสนีย์ เฉลยสุข
2949505024221นายฐาปกรณ์ ด่านสุข
30549505020251นางสาวกนกวรรณ ประวัติชนาโยธิน
31549505020269นางสาวยุวฉัตร ยุซิ
32516051600240นางสาวเสาวลักษณ์ สมถวิล
3350305161049นางประชาภรณ์ วงค์เพ็ญ
3450605160469นางสาวดารินทร์ รองทรัพย์
35516051610355นางสาวสกุลณา ในริกูล
36516051600562นางสาวสุรักษา เพ็งเอี่ยม
3751605167108นายสิทธิชัย แซ่เล้า
38516051610173นายวรุตม์ จ่าราช
39516051600018นางสาวกาญจนา ซิ้มฉาย
40516051600505นายวีรยุทธ โยทัยเหลี่ยม
41516051600299นางสาววิสา นพแดง
42516051610223นายอาทิตย์ รักสวน
43516051600521นางสาวสุนิษา ชูช่วย
44516051610389นายชัชวาล นวลจันทร์
4551605167033นางสาวเรณู เตียวสกุล
46516051600141นางสาวพรพรรณ ปุ่นวงษ์
47516051600570นายปิยวัฒน์ กรุณาโกมล