รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505020310นางสาวศิริพร ขจิตโสภณพันธ์
249505024049นางสาวกัญญรัตน์ จีวนารังสรรค์
349505024718นางสาววีรญาดา เปรมปราศัย
4516051600125นางสาวปราณี คาดสนิท
5516051600356นางสาวสุพัฒตรา บาพิมาย