รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505020010นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
2550505020028นางสาวจีรนันท์ รุ่งแสงรัตนกุล
350505160619นายรัชพงษ์ สำเภาเล็ก
450505020060นายนัฐวุฒิ ทรงเจริญ
550505160106นางสาวฌมาพร ฉลองขวัญ
650605020259นางสาวสุดใจ บุญยง
750505160726นายสกล ธนเดชวัฒนศรี
8550505020218นายพารณ โนรี
9513051610030นายพิเชษฐ์ อุ่นอุพันธุ์
10526051600447นางสาวสุวรรณี จรัสศรีพิบูลย์
11526051600488นางสาวสุกัญญา ไกรรักษ์
12516051600448นางสาวพณิตา พูลพิพัฒน์
13516051600471นายอภิรักษ์ แจ้งศิริกุล
14526051700676นางสาวพัชรินทร์ ดีมาก
15526051700189นายธนานันท์ บานแย้ม
1652605167304นางสาวเกษมุณี มานะสุข
1752605167387นางสาวอรวรรณ ทองมะดัน
1852605167403นางสาวอลิษา มูลแก้ว
1952605167148นายวิรัลริสา ปานมงคล
20526051600405นายวิสันต์ ดวงจันทร์
2152605167312นางสาวรักใจ ผาสุก
2252605167353นางสาวจุฑารัตน์ ฟูรี
23526051700064นางสาวจันทร์จิรา อยู่มั่น
24526051700098นายธีรดนย์ สืบโดด
25526051600231นายศุภชัย ครองแสนเมือง
26526051700601นายรณชัย เจริญศักดิ์ไพบูลย์
27516051600653นางสาววรัทยา บ้านยาง
28516051600406นายกฤษดา ชาติสุธี