รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505160122นายณัฐภพ ชินประดิษฐสุข
250505020078นางสาวนันทิดา แก้วทอง
3526051600314นายไพศาล ท่าทราย