รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515051600028นางสาวกมลวรรณ เจือจันทึก
2515051600101นายสุกฤษฎ ศุภพานิชวงศ์