รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515051600093นายเสกสรรค์ วีระสุข
2515051600457นายพงษ์พัฒน์ สุกิจปาณีนิจ
3515051600614นายชัยชนะ อินทร์เผือก
4515051601380นางสาวปรียานุช หนูดำ
5536051600107นายพิสิฐ ไตรธรรม