รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051700337นายรพี ดีมั่น
2536051700196นายเอกวุฒิ ทรัพย์แสงศรี
3536051700360นางสาววรางค์ภรณ์ ศิริไพศาล
4536051700386นางสาววิลาวัลย์ กล้าพังเทียม
5515051600622นายเจษฎากร นันท์ธนทรัพย์
6515051601497นายพงศ์ศิริ โรจนวิโรจน์
7536051600263นางสาวอรวรรณ สานุกิจ
8525051600035นายทินกร บุญถนอมจิต
9525051600084นายสุริยา ปฏิคม
10525051600324นางสาวศิวลี แซ่เต็ง
11525051600811นางสาวชวิศรา ฤาชา
12515051601539นางสาววิไลพร อาภาสกาวรัตน์
13525051700363นางสาวสรีญา คงศรีสวัสดิ์
14525051600340นางสาวจิราภรณ์ ธิศาเวช
15525051600928นางสาวกมลนัทธ์ ธัญญกิจ
16525051600779นางสาวอุษา สุภัคดำรงกุล
17525051600670นางสาวอนุธิดา เครือเทศ
18525051600654นางสาวศรีสกุล ราชจริต
19525051600175นายโสภณัฐ อัตถวิบูลวงศ์
20525051600118นายอมเรศ ปลอดภัย
21525051600589นายศิรเดช นวลขาว
22525051700249นางสาวฐิติลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์
23525051700397นางสาวรัตน์ฐาภัทร บวรณิชชาวัลย์
24525051600381นายเชาวลิต ก่อตั้งทรัพย์
25525051600860นางสาวปวีณา เพ็งพันธิ์
26525051600910นายศุภดิตถ์ ตั้งธรรมรักษ์
27525051600100นางสาวณัฐชฎา ประยูรทอง
28525051700322นางสาวอัญชิษฐา กิจวัฒนา
29525051600761นายสมหมาย วงศ์อนันต์
30525051600829นางสาวหทัยชนก สุขสาลี
31525051700389นางสาววลีพร สุนทรกิจวรกุล
32536051610353นายอนุรักษ์ วายุกุล
33546051600296นางสาวพรนภา บังคมธรรม
34546051600080นางสาวนวพร วาสนดิลก
35546051600213นายทนงศักดิ์ ช้างสาร
36525051600936นางสาวตวงพร ชิ้นหิรัญ
37525051600191นางสาวสุดาทิพย์ จุลวัจนะธนา
38525051600092นางสาวประภาพร เชาว์ชัย
39526051700163นางสาวณัฐฌา ลายสาคร
40525051600852นางสาวจิตติมา รอดประเสริฐ
41525051600274นางสาวสุพัตรา แดงวิจิตร
42525051600951นายพนาดร สดสวย
43515051601620นางสาวพิชญะวรรณ พัฒนภาคินวงศ์
44546051600346นางสาววรรณภา ขันตรีเรือง
45546051600056นายธนภนท์ กรีธาธร
46546051700021นางสาวณัฐธิดา แซ่ลิ้ม
47546051700013นางสาวกมลวรรณ จันทร์วงศ์
48515051601638นายอำนาจ พุกเมืองกรุง
49546051600205นางสาวจามจุรี เพ็ชรมะดัน
50546051600361นางสาววันทนีย์ สันติโต
51546051610212นางสาวนิริรดา แสนสุนนท์
52546051600270นางสาวผกาวดี ธงชัย
53546051600551นางสาวชลธิชา จันทร์นุช