รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051700154นายสุรศักดิ์ ด้วงสะอาด
2536051700303นางสาวพรทิพา วาณิชย์ไพศาล
3536051700428นายสมพล พวงสุวรรณ
4525051600365นางสาวบุญมี ยอมพันธ์
5525051600803นางสาวภัชภิชา เมธาธราภรภัทร
6525051601033นายทศพล สุนทรศารทูล
7525051601058นางสาวสวิชญา บุญประสงค์