รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051600332นายอภิชาต สุขจะ
2546051600262นางสาวปรางมาศ นาคะปักษิณ
3535051600018นายกิตติศักดิ์ สนธิกุล
4535051600265นายชลธิศ จรรยาสุรินทร์
5535051600828นางสาวศรัญยา มิ่งใจเย็น
6535051600190นางสาวกรรณิกา เปี่ยมปิ่นเศษ
7535051600232นางสาวชยุตราค์ พิทักษ์
8535051700495นางสาวธนพร เกตุคำ
9535051600349นายธัญญะ อุปนันท์ชัย
10546051700187นายไตรลักษณ์ วิภารัตน์
11546051700153นายชัยวัฒน์ เจริญวัย
12546051600239นางสาวทิพวัลย์ โฉมสรวย
13556051600030นางสาวพลอยชมภู วงษ์อินทร์
14556051600105นางสาวอรอุมา มาลินันท์
15546051600494นางสาวอาภัสรา ศรหล้า
16556051600345นายปิยะรัฐ รักยิ่ง
17556051600295นางสาวนฤมล เบญจขันธ์
18556051600196นางสาวฐานมาศ คล้ายเกิด
19556051700293นางสาววรรณนิสา สุพร
20556051700236นายณัฐวุฒิ แซ่เจา
21535051600760นายวัชรพงษ์ พิศเพ็ง
22535051600356นางสาวนภัสสร รื่นพิทักษ์
23556051610039นางสาวณัฐธิตา บุญชัย
24535051600125นางสาวพรไพลิน จันทร์รัตน์
25546051617068นางสาวจุฑารัตน์ ติ้วทอง
26556051610112นางสาวศรัณยา ภัทรปัญจพร
27556051600337นางสาวกัญญาณัฐ ปู่เค้อว
28556051700111นางสาวประดิษรัตน์ บุญกล่ำ
29556051600501นางสาวหทัยรัตน์ ทับเทศ
30556051600410นางสาววรวีร์ พิศเกาะ
31556051600188นางสาวจุฑาพร เดชดำรงวงค์
32556051610047นายธวัชชัย เตชะมนต์ตรีวลัย
33535051601057นายภาณุวัฒน์ พึงใจ
34556051610161นางสาวนฤมล นาคทิพย์