รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051700511นางสาวชมพูนุท อุดมผล
2535051601065นายวรัญชิต รอดเจริญ