รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051700553นางสาวธนกร ตรีอภิวันท์
2556051610179นายมนัส น้อยกูด
3556051610195นางสาววัชรี อามาตแก้ว
4556051610260นายนนธวัช แซ่จิว
5545051600967นายพิพัฒน์พงศ์ มูลนาค
6545051600827นายอภิสิทธิ์ ชัยชิตาทร
7545051600892นายวิญญู วาสนสิริ
8566051600369นางสาวทิพย์อักษร อุ่นอ้ำ
9545051600702นายสราวุธ ตรีพืช
10566051600252นางสาวกรชนก สังข์วงค์
11566051600385นางสาวปานใจ ลาดสาวแห