รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051600785นางสาวศศิพิชญ์ ปิ่นมิ่ง
2555051700105นางสาววัลผกา พิมพาพร
3555051700295นางสาวเพชรรัตน์ ล้อศิรินันท์
4555051600495นางสาวปานชาติ มุสิกราช
5555051601345นางสาวนัฐภรณ์ ตั้งสุภากิจ