รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051601386นางสาวหนึ่งฤทัย มณีเนตร
2576051600509นายณัฐชนน กาสา
3565051601344นางสาวธัญชนก พงศ์พรเชษฐา
4586051600177นางสาวสุวดี เจริญวงศานนท์
5565051610071นายประดินันท์ ดวงอภินันท์
6565051610113นายรักษ์เกียรติ เที่ยงธรรม
7565051610121นายรัฐชัย ปริญญาธนนนท์
8565051601039นายอภิภพ ชาญสัมพันธ์
9565051601203นางสาวปิยนุช รุ่งเจริญ
10565051601237นางสาวกณิกนันท์ ธนภัทร์เกษมชัย
11545051600108นางสาวกมลชนก อรุณฉาย
12565051600510นางสาวมโนทัย รุ่งกนกธรรม
13565051700096นางสาวชนิดา นนทชีวา
14565051700104นายชลสิทธิ์ ภัสสรอังกูร
15565051700500นางสาวบุศรินทร์ เปี้ยสุพงค์
16565051700724นายกษิดิ์เดช สุรวิกรานต์
17565051600163นายธันวา ฉัตรเกาะ
18565051700609นายลัทธพล เกยูรวณิชย์