รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051701127นางสาวธัญพิชชา การีรัตน์
2575051701069นางสาวเกวรินทร์ เพ็ชรสว่าง
3575051604131นายธีรภัทร์ โชติธีระประทีปต์
4575051700533นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปรางค์มุข
5575051700046นางสาวภัทรณัฐ อินทร์พรหม
6575051700038นายธณกาญจน์ นาวาทอง
7575051700384นางสาววนิดา เกตุสุวรรณ์
8566051600062นางสาวชุติกาญจน์ วิภาสวงศ์
9575051701143นางสาวธัญรดา เพ็ชร์ช้าง
10575051700343นางสาวศิรภัสสร สิทธิกูล
11575051700509นายณัฐกันต์ธร เศษมาก
12575051700848นางสาวณัฐธิดา แป้นบางนา
13575051700905นางสาวปาลิดา เชื้อโชติ
14575051700269นางสาวปิยรักษ์ บุญกว้าง
15576051600178นายภาณุพงศ์ หมั่นเสดาะ
16565051700443นางสาวเกศราภรณ์ ประสิทธิพร
17565051700666นายอภิสิทธิ์ เชยชื่น
18586051600227นางสาวกัลยารัตน์ โชควินิจ
19596051600499นายพลวัฒน์ รัตนไพศาล