รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051600436นางสาวพิมพ์วิกา ด้นประดิษฐ์
2575051601046นางสาวสุทธิลักษณ์ บุตรสาร