รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1606051600389นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์
2585051604429นางสาวอภิญญา โชติมุข
3585051610061นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็ก
4585051600104นายเชษฐา จำปาเทศ
5585051610053นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญ
6585051604395นายสุธาวี พิกุลศรี
7585051610301นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดม
8585051600617นายอนาวิล อับดุลรอมาน
9585051610269นายปัญญารัตน์ ทองมหา
10585051604247นายภานุพงศ์ ฟูตระกูล