รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551501090163นางสาวกมลวรรณ คติพจนานันท์
2551501090288นางสาวนลพรรณ โล่ห์เพียรพากเพียร
3551501090254นางสาวปนัดดา กาญจนชัยสิทธิ์
4551501090114นางสาวคณัสนันท์ รัตนวิจารณ์
5551501090197นางสาววราภรณ์ ตรีสัตย์