รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539010900337นางสาวธัญญ์นภัส อภิโชติธิตินันท์
2539010900261นางสาวชลาลัย สิงห์งาม
3539010900378นายธนิษฐ์ ลลิตประภาภิรมย์
4539010900303นางสาววันวิสา สิงห์สวัสดิ์