รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549010900112นางสาวเกษราภรณ์ วงศ์ศรีศาสตร์
2549010900229นางสาวมานิตา สุขถาวร
3549010900245นางสาวรัตติยา แสงเปราะ
4549010900419นางสาวเขมจิรา เกิดเกตุปิ่น
5549010900427นางสาวจิตปภา เมฆสินประเสริฐ