รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559010900657นายอภิพงศ์ วิโรจน์ศิรศักดิ์
2559010900111นางสาวอัจฉรา ประสพธรรม
3559010900178นางสาวดลยา ลูกมณี
4569010900441นางสาวกาญจนาภา แสงโสรจสุข
5569010900029นางสาวกนกวรรณ ช่อลำใย
6569010900136นางสาวผกามาส ไม้เกตุ
7569010900672นางสาวอภิชญา เจริญดี
8569010900516นางสาวจณิตา ศรีเดช
9569010900284นางสาวศศิธร แซ่ตั้ง