รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559010900624นายอภินันท์ แซ่ตั้ง
2559010900301นางสาวนัฐกานต์ ยังอยู่
3559010900269นางสาวณัฐสุดา เศรษฐี