รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501010299นางสาวณัฏฐ์ธิดา ตรีสหวีรกุล
249501010067นางสาวชยุดา พูลสวัสดิ์