รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501010800นางสาวอุบลรัตน์ อุตตมะรูป
250501010156นายจิรัฏฐ์ ปรียวุฒิเวช
350501010347นายธนวัชร์ พรหมปราโมทย์
450501010370นางสาวนันทการ ยากลิ่นหอม
550501010396นางสาวนิตยา แสวงวงศ์
650501010461นางสาวปิยะฉัตร พระเมเด
750501010636นางสาววทันยา เวชประสิทธิ์
850501010719นางสาวสุภาพร โลตุลิตร
950501010305นายเตชินท์ คุณพิสิฐวงศ์
1050501010412นายบุญฤทธิ์ ฟูธนาโชค
1150501010594นางสาวรพีพร ทองผิว
1250501010586นายเมธี บุญชัยยะ
1350501010545นางสาวภัคคินี งามนิยม
1450501010511นางสาวพรนัชชา จันทามี
1550501010503นางสาวพรทิพย์ สุภัคพุฒิพันธ์
1650501010099นายกิตติชัย สุขสำราญ
1750501010057นายก่อเกียรติ ตรีพัฒนาสุวรรณ