รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501010685นางสาวศนิ กิตตินันทวรกุล
250501010255นายณัฐดิษฐ์ โชติพุฒิพันธ์