รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010100698นางสาวสุปราณี จั่นจำรูญ
2515010100078นางสาวธีระญา วิภาพันธ์