รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010100490นางสาวณัฐฐา เมืองสุวรรณ
2515010100680นางสาวชนิดา แจ่มกระจ่าง