รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010100689นางสาวรุจิรัตน์ เลี่ยงอิ้ว
2525010100630นางสาวเพ็ญพิไล วีรสิทธิโชต
3525010101026นางสาวอชิรญา พินสว่าง
4525010100705นางสาวศรีวิมล สุพรรณพงษ์
5525010100218นางสาวชรินทร์ พาโดโน
6525010100846นางสาวอารีรัตน์ โรจน์กาญจนรักษ์
7525010100010นางสาวกัลยรัตน์ ประเสริฐ
8525010100168นางสาวธนิษฐา ยมแก้ว
9525010100960นายบัญชา เลิศสมตระกูล
10525010100051นางสาวกนกพร กอนเกียน
11525010100465นางสาวธนนันท์ อินสองใจ
12525010100713นางสาววรรณภักดิ์ กลิ่นจันทร์
13525010100259นางสาวตัญญุตา เข็มกลัดมุก