รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010100887นางสาวนาริฐา พุทธลีลาศ
2525010100861นางสาววรัญญา ฤกษรักษา
3525010100671นางสาวรุจิกร ราศรี