รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010101172นางสาวปภัสรา อุ่นเทียมโสม
2545010100299นางสาวปัทมาภรณ์ สินธุ์คำมูล