รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010100727นางสาวศศิวิมล ยิ่งอร่าม
2565010101022นางสาววิภาดา ลุมพล
3565010101089นางสาวสุทัตตา วัฒนชีพ
4565010101097นางสาวสุปราณี วิโรจน์ขจรเดช
5565010101477นางสาวอรุณโรจน์ กลิ่นบุญฟุ้ง
6565010100644นางสาวระชา คงสมใจ
7565010101121นางสาวอภิสรา ประทุมเมฆ
8565010100495นายชลพัฒน์ หวังมานะ