รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505040227นางสาวนงนุช จักรเมธากุล
249505136108นางสาวปิยะพันธ์ ชินทวัน
349505136132นางสาวพรพิมล หนูกัน
449505134137นางสาวดาริกา สังฆกาโล
549505040466นางสาวมาลีรัตน์ ตันติวุฒิวร
649505040284นางสาวเนตรชนก ตันฮะฮวด
749505040615นายสุทธิพงษ์ ว่องไวรุด
849505040698นางสาวอภิญญา ทำพันธ์จาก
949505136090นางสาวปรางทอง แก้วเกิด
1049505136116นางสาวพจนีย์ บุญสะอาด
1149505134301นายมณเฑียร จิตรพรหมศรี
1249505136207นางสาววิภาพร คงสาคร
1350605137079นางสาวพัชรินทร์ วังหอม
1450605130850นางสาวอนุวรรณ ทราฤทธิ์
15516051300221นางสาวลลิตา คณะรูป
1651605137010นางวิภา เสืองามเอี่ยม
17516051300288นางสาวปิยะนุช ยะอะนันต์
18516051300817นางสาวสุนิตา วงษ์รักษา
19516051300544นางสาวสุพรรษา ไกรสร
20516051300569นางสาวมนทิรา ภิรมย์สุภาพ