รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505130851นายอนาวิล มาตา
250505130224นางสาวปัญญ์ชลี จักษุทิพย์
350505130448นางสาวอารยา ทาประดิษฐ์
450505130877นายอรรณพ ไชยศรี
550505130414นายสุชาติ ฉัตรชัยมงคล
650505130661นางสาวพนิดา มุ่งวัฒนา
750505130810นายศิรพงศ์ เงินเเก้วทิพย์
850505130984นายนวพล ฉายศรี
950605131106นางสาวมยุรา สุ่มมาตย์
1050505130158นางสาวนริสา ผดุงวิทย์
1150505130372นางสาววิลันดา โตไพโรจน์
1250505131347นายเมตไกร ฑีฆวาณิช
1350505130182นางสาวนุชนารถ พึ่งหอม
1450505130059นางสาวจินตพร บุญเกษมวัฒนะ