รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505130919นายชาติชาย ก่อเกิด
250505130471นางสาวเกศรารัตน์ พลศักดิ์