รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050400369นางสาวรัชนีกร เพ็ชรสงค์
2569050400450นางสาวธนัชพร คำน้อย