รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516051310121นางสาวสุพัตรา เจริญวัฒน์
2526051310161นางสาววีรนุช อิ่มสนำ
3526051300220นางสาวจารุวรรณ กรนุ่ม
4526051300865นางสาวคณิตา รัตนะ
5526051300576นางสาววารี โสระสา
6526051300873นางสาวจักษณา ภูจักรเพ็ชร
7516051310253นางสาวจิตรา ศิริกานต์วัฒนา