รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505040109นายบุญชัย กรนิธิกุล
2515051300843นางสาวปัทมภรณ์ โคสวิดา
3515051301403นางสาวณัฐฐญา สุ่นศรี
4515051301361นางสาวกัญญ์วรา ฤทธิศักดิ์