รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051310830นายวีระ วัฒนเขื่อนขันธ์
2536051300047นายจักรี สุริโย
3536051300294นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน
4536051310806นางสาวมินตรา จงมั่งคั่ง
5515051301080นางสาวนภาพร มากมูล
6551505040271นายณัฐกิตติ์ เอี่ยมมา
7525051301154นายวิชัย เจนกุลประสูตร
8525051301030นางสาวอมรรัตน์ เพชรรัตน์
9525051301246นางสาวโสภา กุลมลิวัลย์
10525051300164นายสุวิทย์ เอี่ยมสำอางค์
11525051300248นายณกฤตพล แซ่ตั้ง
12529050400256นางสาวภาราดา สร้างอนาคต
13536051300377นางสาวณัฐพร ทวีหิรัญสุวรรณ
14546051310375นางสาวอารียา ทองก้อน
15546051310581นางสาววารุณี แพงพงค์
16546051310458นางสาวพัฒฑิดา ดรมาน