รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051301493นางสาวนันทวดี กาญจนวิสิษฐผล
2529050400181นางสาวศยามล นิสภัครกุล