รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051317040นายจักรชัย สังข์เมือง
250505130893นางสาวจรินธร วงศ์ปัญญา
3535051301435นางสาวรจนา อัศวสุโชติ
4535051300239นายกิตติสัณห์ ศรีธัญรัตน์
5535051300775นายบุญโชค รัตนบุษยาพร
6535051300056นางสาวชุดารัตน์ วัฒนตฤณากุล
7546051300376นางสาวศิริวรรณ ทูลพุทธา
8556051300367นายดิษกร กำเนิดคำ
9546051310045นางสาวกรชุดา ชิวค้า
10556051310143นางสาวศราวดี อรุโณทัยสุริยามาศ
11556051300490นายศราวุธ อุ่นทรงคชสาร