รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051310193นางสาวธณัญญา ชนะบุญ
2535051301823นางสาวเสาวลักษณ์ คำชมภู
3535051300437นายณัฐพล ชุนหชัย