รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051300395นายณัฎฐ์ เอี่ยมสอาด
2556051310507นางสาวสุนารี ภูผามานัง
3545051300279นางสาวชวัลรัตน์ มานิตยกุล
4545051300758นายธนาคาร ปทีปกมล
5545051301392นางสาววันดี นวลพญา
6556051300417นายพงศธร พิมพลดิษฐ์
7556051300466นายวรศักดิ์ มีใหญ่
8556051300458นางสาวริศรา ใจดี
9566051300184นางสาวรัชดาพร ปฤกษากร
10566051310845นางสาวชวิศา สุวรรณวงศ์
11566051311066นางสาวอรุณี กลางถิ่น